این سایت به معرفی اعضای انجمن خودرو سازان ایران می پردازد.