سـازمـان ذوب آهـن ایـران بـه مـوجب قانون 23 دیماه 1338 شمسی برای تاسیس کارخانه ذوب آهن تشکیل شد شناسایی مواد اولیه در معادن ذغال سنگ ایریکا-کاجره-گلمرود و زیـراب و معـدن سنـگ آهـن بافق چادرملو و شمس آباد انجام و پس از آگـاهی از میزان ذخیره و نوع این مواد از خدمات مشورتی کارشناسان فرانسوی ایریسید برای تدویـن اصول کلی طرح ذوب آهن استفاده بعمل آمد و موسسـه مهندسـی مشاور ایریسـید حـالات مختـلفی را برای احـداث کـارخــانه مـورد مطـالعـه قـرارداد.