این سایت پیرامون پارلمان انگلستان و ساختمان این پارلمان صحبت می کند.