این سایت متعلق به بانک مرکزی ایرلند و منبع موثقی از تراکنش های مالی این کشور است.