این مرکز در سال ۱۹۲۷ تاسیس شده است و هدف آن خدمت رسانی در زمینه های مختلف به عموم است.