این مرکز در سال ۱۹۷۳ تاسیس شد و هدف آن ارائه برنامه های منسجم برای بهبود وضع سلامتی افراد است.