آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.chessclub.com
عنوان انگليسى Internet Chess Club
عنوان فارسى کلوپ اینترنتی شطرنج
توضيحات در این سایت می توانید در اینترنت شطرنج بازی کنید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader