آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.bcmchess.co.uk
عنوان انگليسى British Chess Magazine
عنوان فارسى مجله شطرنج انگلستان
توضيحات این سایت متعلق به یک مجله شطرنج است. در این سایت می توانید با قهرمانان شطرنج آشنا شوید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader