این انجمن یکی از سازمانهای برجسته ستاره شناسی انگلستان است