آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.tes.co.uk
عنوان انگليسى Times Educational Supplement
عنوان فارسى نشریه آموزشی تی ای اس
توضيحات در این سایت به کلیه اخبار و اطلاعات در زمینه آموزش و پرورش دست پیدا خواهید کرد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader