این مرکز یکی از شرکتهای بزرگ رقص ورزشی و هنری در دنیاست.