اهم وظایف و سازمان کار دبیرخانه شواری عالی اطلاع رسانی به شرح زیر می باشد:<br /> 1- برنامه‏ریزی و هماهنگی لازم به منظور برگزاری جلسات شورا تهیه و تدوین رویه‏ها و روشهای مناسب برای طرح و بررسی موضوعات در شورا و کمیسیون‏های مربوطه<br /> 2- طراحی و استقرار یک نظام مناسب و کارآمد پشتیبانی برای تحقق وظایف و مأموریتهای شورا، کمیسیون‏های مربوطه و دبیرخانه<br /> 3- برنامه‏ریزی جهت اداره امور عمومی کمیسیون‏های شورا<br /> 4- تهیه و تنظیم دستور جلسات، مشروح مذاکرات و تنظیم و ابلاغ صورتجلسه‎ها و مصوبات شورا و پیگیری اجرای آنها<br /> 5- تهیه و تنظیم و ارائه گزارشهای ادواری از فعالیتهای شورا، کمیسیون‏ها و دبیرخانه به رئیس شورا و سایر مراجع ذیربط<br /> 6- اطلاع‏رسانی عمومی و تخصصی از فعالیتهای شورا