آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.emdad.ir/
تاريخچه کميته
خط مشى هاى اساسى کميته
منابع مالى کميته
مشخصات واحدهاى امداد
تشكيلات و سازماندهى
فعاليتهاى کميته
برنامه هاى آينده
دستاوردهاى عملى و فرهنگى کميته
امداد در کلام ...
مشارکتهاى مردمى
امور بين الملل
طرح اکرام
نظام تامين اجتماعى
ارتباط با کميته امداد امام خمينى
عنوان فارسى کمیته امداد امام خمینی
توضيحات این سایت به معرفی این سازمان وتشکیلات و خدمات ان می پردازد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader