این سایت مربوط به معاونت فرهنگی وزارتخانه است و دارای ۳ بخش کلی است. در قسمت مطبوعات داخلی درباره وضعیت انتشار نشریات و همچنین فهرست نشریات دارای مجوز صحبت می شود. قسمت مطبوعات خارجی به معرفی اداره کل مطبوعات و رسانه های خارجی می پردازد.<br /> در قسمت مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها <br /> به اهداف و فعالیت های این مرکز اشاره میشود.