این سایت مربوط به موزه فرهنگی و قومی یک دوره مشخص است و بنای باقیمانده از آن دوره در ایسلند رانمایان میکند.