د راین سایت میتوانید از تاریخچه وقدمت این موزه مطلع شوید و در قسمتهای مختلف این موزه به گردش بپردازید.واز گالری های نقاشی ان دیدن کنید.