روابط دیپلماتیك سیاسی ایران و اتیوپی با اعزام سفیر فوق العاده(غیر مقیم) ایران به آدیس آبابا در سال 1339 و اعزام وزیر مختار اتیوپی به تهران در همان سال آغاز گردید. سفارت ایران در آدیس آبابا رسماً در سال 1340 افتتاح شد.