علاقه‌مندان به باستان‌شناسی از طریق این سایت می‌توانند با کشورها ،شهرها و مناطق باستانی جهان آشنا شوند. این مرکز منبع اطلاعاتی مفیدی برای معلمین محسوب می‌شود. این مرکز در سال ۱۹۹۹ تأسیس گردیده و فعالیت‌های گسترده‌ای را در زمینه‌ی باستان‌شناسی انجام داده است. این مرکز فیلم‌ها ، اخبار و برنامه‌های مستند را در اخـتیـار علاقه‌منـدان قـرار می‌دهـد. شما می‌تـوانید مـقـالات و نشـریات مـوجـود در ارتـبـاط بـا بـاستــان‌شناسی را در ایـن سـایـت مـورد مـطالـعـه قرار دهید.