این مرکز در سال ۱۹۵۰ تاسیس شد. این سازمان به بررسی آب و هوای سراسر جهان می پردازد.