ارمنستان کشوری است محصور در خشکی، در قفقاز جنوبی در میان دریای سیاه و دریای مازندران واقع شده است. پایتخت این کشور، شهر ایروان است.