این سایت متعلق به خبرگزاری کانون دانش آموزی است وبرای دانش اموزان منبع خبری موثقی در زمینه های مختلف میباشد.