این سایت متعلق به خبرگزاری دانشجویان ایران است که توسط دانشجویان اداره میشود و یکی از جامع ترین وموثق ترین منابع خبری در ایران است .در این سایت میتوانید از جدیدترین اخبار ایران وجهان در موضوعات مختلف مطلع شوید وهمچنین در باره دانشگاههای ایران اطلاعاتی به دست اورید واز طریق این سایت به سایر خبرگزاریها راه یابید.