> وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.mohme.gov.ir
معرفی وزارت بهداشت
شرح وظایف وزارت بهداشت
معاونت‌های وزارت بهداشت
معاون امور هماهنگی و دبیر مجامع ، شوراها و هیئت های امنا
معاونت سلامت
معاونت آموزشی و امور دانشگاهی
معاونت توسعه مدیریت و منابع و امور مجلس
معاونت تحقیقات و فن آوری
معاونت اشتغال
اطلاعات آماری وزارت بهداشت
نمودار سازمانی وزارت بهداشت
دانشگاه‌های علوم پزشکی
بانک اطلاعاتی بیمارستانها
تماس با وزارت بهداشت
عنوان انگليسى ministri of health and medical education
عنوان فارسى وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
توضيحات در واقع فعالیت های درمانی در کشور از زمان ناصرالدین شاه و فعالیت دارالشفا سابقه دارد . اولین قانون مربوط به قانون طبابت مصوب 1290 می باشد .سال 1305 به عنوان سال ایجاد تشکیلات قانونی در ارتباط با فعالیت های بهداشتی و درمانی را می توان شناسایی نمود .تشکیل وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی – به موجب قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب 24/7/1364 صورت پذیرفت.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader