این سایت اطلاعات مفیدی در خصوص مواد کمک درسی دانش‌آموزان و گروه‌های سنی پایین ارائه می‌نماید. از جمله‌ی این آموزش‌ها ، تصاویر هنری می‌باشد.