این سایت یک سایت اطلاعاتی است که اطلاعات موجود در آن برای استفاده‌ی مربیان ، بازیکنان ، مدیران ، شرکت‌ها و دیگر متخصصان حرفه‌ای فوتبال ، مدیران تیم‌ها و داوران مسابقه‌های مفید می‌باشد. هدف از طراحی این سایت برقراری ارتباط و ارائه‌ی مشخصات فردی بازیکنان این رشته به تیم‌ها ، شرکت‌ها ، مربیان و مدیران در هر نقطه‌ از دنیا می‌باشد تا از این طریق بتوانند در این تیم‌ها حضور یابند. در واقع این سایت پل ارتباطی بین تیم‌ها ، مربیان و بازیکنان رشته‌ی فوتبال می‌باشد. چرا که امروزه در دنیا تیم‌های زیادی به دنبال بازیگران حرفه‌ای و هم‌چنین مربیان خوب می‌گردند و این سایت می‌‌تواند بین این دو گروه ارتباط برقرار نماید.