این سایت به ارائه‌ی خدمات و کمک هزینه‌های دانشجویی می‌پردازد و به دانشجویان در امر ادامه‌ی تحصیل و پرداخت شهریه‌های دانشجویی کمک می‌نماید.