این سایت متعلق به یک شبکه‌ی جهانی است که با مشارکت کالج‌ها و دانشگاه‌های امریکایی و بیش از ۱۰۰۰ شرکت سرمایه‌گذاری ارتش و شرکت‌های مطالعاتی به ارائه‌ی کمک‌هایی به دانشجویان در زمینه‌ی کسب اهداف آکادمیک و تحصیلی آنها می‌پردازد.