آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.limsonline.org
عنوان انگليسى limsonline
عنوان فارسى مطالعه و یادگیری رفتارهای حرکتی انسان
توضيحات این سایت به مطالعه و یادگیری رفتارهای حرکتی و حرکت می‌پردازد. در این سایت رفتارهای حرکتی انسان براساس علاقه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. اخبار ، عضویت ، فرهنگ لغات فنی ، کنفرانس‌ها ، سفارش کتاب و کتابخانه Pdf از خدمات این سایت می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader