این سایت به عکاسان تازه کار اطلاعاتی ارائه می‌دهد. در رابطه با جزئیات کامل تنظیم دوربین ، مبحث نور و روش‌های تنظیم آن ، عکاسی به روش نرمال ، مورب و کلوزآپ نیز در این سایت توضیحاتی داده شده است. تجهیزات و گالری عکس از خدمات این سایت به‌شمار می‌آید.