این شبکه متعلق است به مرکز آموزش استثنائی در نیویورک این شبکه اطلاعاتی در زمینه‌ی تاریخچه ، فعالیت و مدرسان این مرکز ارائه می‌دهد. از طریق این شبکه می‌توان با تاریخچه‌ی خط بریل ، بیماری کرولالی ، بیماری‌های چشم ، منابعی در زمینه‌ی نابینایی ، ناتوانایی‌های دیگر ، تحقیقات و نوآوری‌ها تکنولوژی و تازه‌ترین خبرها آشنا شد و از آنها به طور صحیح و علمی استفاده نمود.