خرید و فروش اینترنتی و پستی آیا می دانید! فروتل سرویس دهنده بـــرتر جشــــــنواره فروش اینترنتی ایران است<br /> خرید و فروش اینترنتی و پستی آیا می دانید! فروتل 8 بار تســویه حساب در ماه و تسویه حـساب درخواستی دارد<br /> خرید و فروش اینترنتی و پستی آیا می دانید! فروتل دامین و سایت مستقل فروشـــگاهــی رایـــگان هدیه می دهد<br /> خرید و فروش اینترنتی و پستی آیا می دانید! فروتل سیستم اختصاصی تبلیغاتی به هر فــروشنده هدیـــه می دهد<br /> خرید و فروش اینترنتی و پستی آیا می دانید! فروتل تایید تلفنی داشته و کمترین برگـشتی ســـفارشـات را در دارد<br /> خرید و فروش اینترنتی و پستی آیا می دانید! فروتل نـــسل جدید سیستم فروش از طریق پست را ارائه کرده است<br /> خرید و فروش اینترنتی و پستی آیا می دانید! فروتل هزینه های فروشنده ها در فــــروتل نصــــف سایر شـرکتهاست<br /> خرید و فروش اینترنتی و پستی آیا می دانید! فروتل دو روش پـــرداخت در محل و آنلایـــــن در خــرید را ارائه می دهد<br /> خرید و فروش اینترنتی و پستی آیا می دانید! ظرف یـــک ساعــــت می توانید فروش پستی با فروتل را شروع نمایید<br /> خرید و فروش اینترنتی و پستی فروتل مجری خرید فروش اینترنتی با همکاری پست، بانکها و سیستمهای تبلیغاتی<br /> خرید و فروش اینترنتی و پستی به سادگی در کمتر از یکساعت فروتلی شوید