این سایت اجتماعی می باشد که شامل : <br /> 1- چت روم <br /> 2- انجمن گفتگو<br /> 3- فیس دهکده <br /> 4- فروشگاه و تبلیغات اینترنتی