سامانه پیامک تبلیغاتی ایران ، مرکز ارائه راهکارهای مبتنی بر پیام کوتاه<br /> سامانه پیامک تحت وب<br /> وب سرویس ارسال پیامک<br /> نرم افزار ویندوزی تحت پیامک<br /> ارسال پیامک به کد پستی و مناطق شهرداری<br /> ارسال پیامک به بانک مشاغل سراسر ایران<br /> پیامک تبلیغاتی و اطلاع رسانی با شماره اختصاصی 8 تا 14 رقم و پیش شماره 3000و1000و2000<br /> اصتال سامانه پیامک به نرم افزارهای سازمانی و مالی و حضور غیاب<br /> سامانه پیام کوتاه رایگان هیات ها و مدارس و مراکز فرهنگی آموزشی