عادل فردوسی پور در دو هفته گذشته در شرایطی که لیگ برتر به خواب زمستانی رفته بود دست به اقداماتی زد که شاید به مذاق خیلی ها خوش نمی آمد، اما برنامه ضد دلالی عادل روی آنتن رفت و دست افراد بسیاری برای مردم رو شد.