سینما قدس اردبیل، اولین سینمای صاحب سایت اینترنتی شهرستانی کل کشور است. سابقه این سایت به سه سال پیش بر می گردد. در حال حاضر بعضی از سالن های سینمایی شهرستانی نیز، اقدام به راه اندازی سایت کرده اند.