ارایه راه کارهای نوین تکنولوژی ارتباطات - طراحی، نصب و پیاده سازی انواع شبکه های کامپیوتری و مخابراتی