از طریق این سایت می‌توانید اطلاعات کاملی در خصوص منابع آب در سطح امریکا بدست آورید. این سایت به بررسی منابع چشمه‌ها ، نهرها ، چاه‌ها ،کانال‌ها ، راه‌های فاضلاب ، دریاچه‌ها ، حوضچه‌ها ، نحوه‌ی استخراج آب و تجهیزات مورد نیاز برای این کار می‌پردازد. این سایت هم‌چنین به ارائه‌ی اطلاعاتی در خصوص آب‌های سطحی و زیرزمینی پرداخته و کیفیت آنها را مورد بحث قرار می‌دهد.