گروه خدمات الکترونیکی مهد ایران با تکیه بر توان ،تجربه و پشتوانه علمی تیم راهبردی خود اجرای طرح الکترونیکی مهد کودک به عنوان یکی از زیر ساختهای مهم و ضروری گامی بنیادین را جهت ایجاد و اجرای پورتال خانواده الکترونیکی برداشته است ،که اهمیت و اثر گذاری اجرای این طرح در آیندهای نزدیک بیشتر هویدا خواهد شد و با تکیه برآن تجربه موفق طرح خانواده الکترنیکی را به مرحله اجرا در آورده است که طرح های مذکور با استفاده از دیدگاه دانش محور در سند چشم انداز بیست ساله کشورونیز با در نظر گرفتن برنامه چهارم توسعه مطرح وقابلیت اجرائی یافته است .