دفتر تقویم و یادداشت آنلاین فارسی PersDay.com جایگزینی برای دفاتر تقویم و سررسیدی است که ایرانیان هر ساله از آنها برای نگهداری و مدیریت برنامه روزانه و رویداد ها و خاطرات و جلسات خود استفاده می کنند؛<br /> <br /> کاربران تقویم آنلاین PersDay.com علاوه بر صرفه جویی فراوان و حفظ محیط زیست،از امکانات ویژه ای مانند دسترسی نا محدود به یادداشت ها، کار گروهی، جستجوی سریع، جابجایی سریع یادداشت ها، انواع تنظیمات، و در آینده امکانات یادآوری از طریق پیام کوتاه یا ایمیل بهره مند می شوند؛