> زندگی ماهی‌های دریایی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://fishwatch.tripod.com
عنوان فارسى زندگی ماهی‌های دریایی
توضيحات این سایت مربوط به یک سازمان غیررسمی می‌باشد که به منظور کمک به آموزش تاریخچه‌ی زندگی ماهی‌های دریایی و گسترش میزان آگاهی افراد از تنوع و گوناگونی آنها تهیه شده است. این پروژه شامل اجزای تکمیلی و کمک‌دهنده ذیل می‌باشد. - بقای گونه‌های متنوع ماهی‌های دریایی. - حضـور اعضا ومیــزان تحصیــلات و   دانش آنها.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader