شرکت IPHC درباره‌ی تاریخچه‌ی قطب‌نما به شما توضیحاتی ارائه می‌دهد. اکثر مردم درباره‌ی مناطق قطبی اطلاعات اندکی دارند. شما می‌توانید اهداف شرکت IPHC را در این سایت ملاحظه کنید و اخبار و گزارش مربوط به این منطقه را مشاهده نموده و با وضعیت آب و هوایی ، فرهنگی و زیست محیطی آن آشنا شوید.