تولید نرم افزار و سخت افزار ، اتوماسیون ، برنامه نویسی موبایل ، فروش سیستم محل