شبکه ـ مشاوره ـ نظارت و اجرای شبکه های جامع کامپیوتری ـ طراحی سایت ـ فروش تجهیزات شبکه و سرور