این سایت شما را با تاریخچه‌‌ی جهان آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید به بیش از ۲۰۰۰ فایل از تاریخ ۳۰۰۰ ساله‌ی جهان دسترسی پیدا کنید. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی کیهان‌شناسی و نظم عالم هستی به شما ارائه می‌دهد. در Index این سایت می‌توانید سنه‌های مختلف تاریخ را مشاهده کرده و با کلیک بر روی آنها ، اطلاعات جامعی را در این زمینه به‌دست آورید. این سایت نمودار تاریخی جالبی را به شما نشان می‌دهد و چگونگی کاربرد آن را برای شما تشریح می‌کند. از طریق این نمودار با بزرگ‌ترین نقاشان ، فیلسوفان ، دولت‌مردان و دانشمندان تاریخ آشنا خواهید شد.