حرفه‌ای‌ترین جامعه مجازی ایرانی‌ها برای هر فکر و اندیشه‌ای که به وسیله‌ی یک انسان تولید می‌شود ارزش و منزلتی والا قائل است، هر چند این افکار تطابق کامل با دیدگاه‌های رسمی نداشته باشند.<br /> ما پرسشگری را بزرگترین سرمایه یک انسان برای پیشرفت در ابعاد مختلف حیات بشری می‌دانیم.