نرم افزارهای مالی و اداری تدبیر دارای زیر سیستمهای متعددی همچون سیستم اتومناسیون سیستم بیمه های درمانی سیستم پرسنلی سیستم انبار سیستم عملیات ارزی و ...