> نرم افزارهای مالی و اداری تدبیر
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.sppcco.com
عنوان فارسى نرم افزارهای مالی و اداری تدبیر
توضيحات نرم افزارهای مالی و اداری تدبیر دارای زیر سیستمهای متعددی همچون سیستم اتومناسیون سیستم بیمه های درمانی سیستم پرسنلی سیستم انبار سیستم عملیات ارزی و ...
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader