آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.yara.ir
عنوان انگليسى yara
عنوان فارسى یارا
توضيحات یارا در ایران و توسط متخصصان داخلی راه اندازی شده و اداره می شود.
هدف از راه اندازی این وب سایت اشاعه و نشر فرهنگ ایرانی و ایجاد محیطی سالم و دور از تنشهای سیاسی و مذهبی برای اشاعه فرهنگ غنی ایرانی است .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader