> وزارت امور خارجه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.mfa.gov.ir
عنوان انگليسى mfa.gov
عنوان فارسى وزارت امور خارجه
توضيحات Email :matbuat@mfa.gov.ir

شماره مرکزی تلفن وزارت امور خارجه 61151

تلفن گویای واحد ارتباطات مردمی وزارت امور خارجه 66739191
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader