> مرکز بهداشت و درمان شهرستان اردکان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://ardakanbehdar.ir
عنوان انگليسى ardakanbehdar
عنوان فارسى مرکز بهداشت و درمان شهرستان اردکان
توضيحات اردکان را نگین کویر مرکزی ایران نامیده اندبادگیرهای سر به فلک کشیده اش ، نشان از راست قامتانی دارد که هرگز در تند باد حوادث سر مناعت طبع خود را خم نکرده اند.
هنوز از کوچه پس کوچه های کاهگلی آن ، بوی انسانیت و صفا به مشام می رسد و مردان و زنان پاک سرشت این دیار ، تنها میراث خود را که همان فرهنگ و ادب است به فرزندان خود منتقل ساخته اند. آنان در گرمای طاقت فرسای کویر سوخته اند تا شهری بسازند که سرآمد شهرها باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader