> شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.mpedc.ir
عنوان انگليسى mpedc
عنوان فارسى شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
توضيحات این شرکت روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 9 لغایت 13:30 را جهت ملاقات عمومی ارباب رجوع با مدیریت عامل و تمامی روزها در صورت مراجعه ارباب رجوع برای مدیران امور و ستادی مشخص نموده است.
شماره تلفن های6-2224024-0861 و نمابر 2242007-0861
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader